RSA

  static string EnRSA(string data,string publickey) 
  { 
    RSACryptoServiceProvider rsa = new RSACryptoServiceProvider();  
    byte[] cipherbytes;  
    rsa.FromXmlString(publickey);  
    cipherbytes = rsa.Encrypt(Encoding.UTF8.GetBytes(data), false);  
    return Convert.ToBase64String(cipherbytes); 
     
  } 
   
  static string DeRSA(string data,string privatekey) 
  { 
     
    RSACryptoServiceProvider rsa = new RSACryptoServiceProvider();  
    byte[] cipherbytes; rsa.FromXmlString(privatekey);  
    cipherbytes = rsa.Decrypt(Convert.FromBase64String(data), false);  
    return Encoding.UTF8.GetString(cipherbytes); 
  } 


调用代码

  Console.WriteLine("RSA非对称加密"); 
  Byte[] iv = CreateKey(16); 
  Byte[] key = CreateKey(27); 
  string inputRSA_1 = inputString(); 
  RSA rsa = RSA.Create(); 
   
  string enData = EnRSA(inputRSA_1,rsa.ToXmlString(false)); 
   
   
  Console.WriteLine("加密后的数据:{0}", enData); 
  Console.WriteLine("解密后的数据:{0}", DeRSA(enData,rsa.ToXmlString(true))); 

 DSA(数字签名)

 

   static string EnDSA(string data,string publickey) 
    { 
      DSA dsa = DSA.Create(); 
      Byte[] result; 
      dsa.FromXmlString(publickey); 
      SHA1 sha1 = SHA1.Create(); 
      result = dsa.CreateSignature(sha1.ComputeHash(Convert.FromBase64String(data))); 
      return Convert.ToBase64String(result); 
   
       
    } 
   
    static bool DeDSA(string data,string privatekey,string originalData) 
    { 
      //Byte[] result; 
      DSA dsa = DSA.Create(); 
      dsa.FromXmlString(privatekey); 
      SHA1 sha1 = SHA1.Create(); 
      return dsa.VerifySignature(sha1.ComputeHash(Convert.FromBase64String(originalData)),Convert.FromBase64String(data)); 
   
    } 

调用代码

  Console.WriteLine("DSA数字签名"); 
  string inputDSA_1 = inputString(); 
  string inputDSA_2 = inputDSA_1; 
  DSA dsa = DSA.Create(); 
  string enData = EnDSA(inputDSA_1, dsa.ToXmlString(true)); 
   
  Console.WriteLine("加密后的数据:{0}", enData); 
  Console.WriteLine("解密后的数据:{0}", DeDSA(enData, dsa.ToXmlString(false), inputDSA_2)); 

ECDsa

  static string EnECDsa(string data, CngKey key) 
   { 
     ECDsaCng ecdsa = new ECDsaCng(key); 
      
      
     SHA1 sha1 = SHA1.Create(); 
     byte[] result; 
   
     result = ecdsa.SignHash(sha1.ComputeHash(Convert.FromBase64String(data))); 
   
     return Convert.ToBase64String(result); 
   
   } 
   
   static bool DeECDsa(string data, CngKey key,string originalData) 
   { 
     ECDsaCng ecdsa = new ECDsaCng(key); 
     SHA1 sha1 = SHA1.Create(); 
   
     return ecdsa.VerifyHash(sha1.ComputeHash(Convert.FromBase64String(originalData)), Convert.FromBase64String(data)); 
   } 

调用代码

  Console.WriteLine("ECDsa数字签名"); 
  string inputDSA_1 = inputString(); 
  string inputDSA_2 = inputDSA_1; 
  CngKey key = CngKey.Create(CngAlgorithm.ECDsaP256); 
   
  string enData = EnECDsa(inputDSA_1, key); 
   
  Console.WriteLine("加密后的数据:{0}", enData); 
  Console.WriteLine("解密后的数据:{0}", DeECDsa(enData, key, inputDSA_2)); 

 

.Net 加密 解密 非对称加密 最后修改于 2012-03-25 21:54:42
上一篇